DNT Vansjø og skjellsand

Foto: Moss Avis

Utlegging av skjellsand på privat strand i Mossesundet har de siste ukene vært debattert både i Moss Avis og i politiske utvalgsmøter.

Det er blitt stilt spørsmål omkring DNT Vansjø’s syn i saken ettersom en tidligere leder i foreningen i en kronikk som privatperson uttalte seg på en måte som av enkelte ble tolket som støtte til hytteeierne som uten søknad til kommunen la ut skjellsand.

Styret i DNT Vansjø ønsker på denne måten å gjøre sitt syn i saken bedre kjent:

DNT Vansjø støtter fullt og helt opp om Den Norske Turistforenings verdier, holdninger og retningslinjer i sitt naturvern- og miljøarbeid. I den aktuelle saken har private aktører gjort inngrep i natur og vannmiljø uten offentlig godkjenning. Dette bryter med hva Den Norske Turistforening og DNT Vansjø står for i sitt arbeid for å bevare norsk natur.

Øystein Kjærnes

styreleder